Kişisel Verilerin Korunması
Kurumsal

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 
AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. olarak, 6698 SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘KVKK’) uyarınca ; veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaçlarla işlenebileceğini,depolanıp muhafaza edileceğini,yeniden düzenleneceğini,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda,yurt içinde 3. kişilere aktarılacağını, devredileceğini,sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Bu politikanın temel amacı  KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. tarafından  hukuka uygun bir şekilde  kişisel veri işleme faaliyeti  ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen  sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçilerimizin,Çalışan Adaylarının, İş ortağımız olan Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Şirket Yetkililerinin, Stajyerlerimizin, Üçüncü Kişilerin ve Varoluş kaynağımız Çalışanlarımızın başta olmak üzere Kişisel verileri şirketimiz tarafından  işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır. Ayrıca;  Aşkale Çimento’nun yürüttüğü ticari faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikaları doğrultusunda ilgili birimler tarafından tespit edilmesi, planlanması ve yürütülmesi, Aşkale Çimento’nun İnsan Kaynakları  politikalarının yürütülmesi, Aşkale Çimento’nun ticari itibarının ve oluşturduğu güven duygusunun korunmasını sağlamaktır.  
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aşkale Çimento  tarafından yukarıda belirtilmiş kişisel verilerin işlenme amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK madde 8 ve madde 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir. 
Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin  KVKK’nın  11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.askalecimento.com.tr adresinde başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, Yeşilova Mahallesi, Trabzon Yolu 3. Km. Aşkale/Erzurum Türkiye adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form kvkk.askalecimento@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak  iletilebilirsiniz. 
 
                                                                                
     KVK Politikası               Aday Başvuru Metni                 Başvuru Formu             Ziyaretçi Aydınlatma
Kişisel Verilerin Korunması                   Kişisel Verilerin Korunması ve                   Kişisel Verilerin Korunması ve                Ziyaretçi Aydınlatma Metni
    ve İşlenmesi Politikası                     İşlenmesi Aday Başvuru Metni                    İşlenmesi Başvuru Formu